Dzień testowy

Zamów

dzień testowy i sprawdź nas!

Która dieta?

Nie wiesz która dieta jest dla Ciebie najlepsza?

Zadzwoń pod numer 530 772 029 porada dietetyczna Gratis!

Regulamin OptiDiet

Regulamin – Optidiet

  1. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę OptiDiet.
   2. Właścicielem marki OptiDiet jest firma ZDROWA KUCHNIA Joanna Żochowska, mieszczącą się przy ulicy Akacjowej 6 o numerze NIP : 5361923668
   3. Klientem (usługobiorcą) jest osoba lub firma, która zamawia usługę oferowaną przez OptiDiet
   4. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacja.
   5. Zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać od publikacji ich w serwisie www.optidiet.pl
  2. Złożenie zamówienia i płatności
   1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny OptiDiet. Jest to 5-posiłkowy zestaw. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowanie zawierające nalepki z nazwą oraz informacją o prawidłowych warunkach przechowywania. Każdy zestaw jest spakowany w papierową torbę OptiDiet.
   2. Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska oferuję w swojej usłudze catering dietetyczny w 4 rodzajach diet :
    Dieta Paleo
    Dieta Samuraja
    Dieta Wegetariańska
    Dieta Optymalna
   3. Zamówienie diety OptiDiet następuje online lub telefonicznie, a jego realizacja odbywa się najwcześniej po dwóch dniach roboczych od zaksięgowania wpłaty.
   4. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 530-772-029. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.optidiet.pl
   5. Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia.
   6. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować o nich konsultanta OptiDiet przed złożeniem zamówienia.
   7. W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta, firma OptiDiet nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
   8. Płatności odbywają się poprzez system online na konto bankowe w Alior Bank o numerze 96 2490 0005 0000 4530 3845 1385 lub przez stronę optidiet.pl poprzez wykorzystanie usługi tpay.com.
    System płatności Tpay.com należy do spółkiKrajowy Integrator Płatności S.A.
    ul. Św. Marcin 73/6
    61-808 Poznań
   9. Płatność za catering OptiDiet musi zostać dokonana przed realizacją zamówienia. Wpłynięcie płatności na konto firmy jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.
   10. OptiDiet zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.
   11. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail. E-mail podsumowujący zawiera: dane do dostawy, daty dostawy, wybraną ofertę.
   12. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
   13. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
   14. Klientowi przysługuje zamówienie jednego zestawu testowego z każdej diety.
   15. OptiDiet zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT jeżeli klient podczas składanie zamówienia poda dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.
   16. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. Dostawa
   1. Dostawa odbywa się na terenie Warszawy od poniedziałku do soboty w godzinach 4:00-10:00 w wybranym przez klienta przedziale godzinowym liczącym minimum jedną godzinę. Dostawa na terenie Legionowa i okolic odbywa się od niedzieli do piątku w godzinach 17:00-22:00
   2. W razie nieodebrania przez Klienta zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub zaginięcie zamówienia po pozostawieniu go przez kuriera w wyznaczonym miejscu przez klienta jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
   3. Klient ma prawo do zmiany adresu dostawy zgłaszając taką informację w przeddzień dostawy do godziny 13:30. Wyjątek stanowi dostawa cateringu na poniedziałek, o której zmianie klient powinien poinformować firmę OptiDiet najpóźniej w poprzedzający piątek do godziny 18:00
  4. Zawieszenie i zmiana zamówienia
   1. Klient może wstrzymać dostawę podczas trwania abonamentu po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym powiadomieniu biura obsługi OptiDiet, dostępnym pod adresem mailowym: catering@optidiet.pl lub pod numerem telefonu 530-772-029. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona nie później niż na jeden dzień poprzedzający dostawę do godziny 10:00. Ilość zawieszonych dni zostaje automatycznie przeniesiona na koniec abonamentu lub według prośby klienta.
   2. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
   3. Zawieszenie dostaw może trwać do 60 dni roboczych.
   4. W okresie świątecznym i długich weekendów w realizacji zamówienia może nastąpić przerwa o czym klient będzie poinformowany z wyprzedzeniem.
  5. Postępowanie reklamacyjne
  6. 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą.
  7. 2. Reklamację należy złożyć na piśmie lub drogą mailową, przesyłając na adres: Akacjowa 6, Legionowo 05-12 lub catering@optidiet.pl.
  8. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  9. 1) oznaczenie Usługobiorcy (w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, w przypadku osób prawnych: nazwę firmy, adres siedziby firmy, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy, adres e-mail oraz dane – imię, nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania w postępowaniu reklamacyjnym);
  10. 2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   1. Reklamacje mogą być składane pocztą tradycyjną na adres Zdrowa Kuchnia, ul. Akacjowa 6, 05-120 Legionowo bądź pocztą elektroniczną na adres mailowy catering@optidiet.pl
   1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
   2. 1. Przesłanie danych wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratorów danych Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska, Akacjowa 6 Legionowo 05-120. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia zamówienie cateringu .
   3. 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych po przesłaniu danych, jest Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska.
   4. 3. Przetwarzanie danych Usługobiorcy po ich przesłaniu nie jest objęte zakresem Usługi.
    1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

§ 5

  1. 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej: Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 9.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12.0 lub wyższej z dostępem do Internetu.
  2. 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript. Wyłączenie w przeglądarce możliwości dopisywania plików Cookies może potencjalnie wpłynąć negatywnie na świadczenie Usługi w Serwisie.
  3. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Usługobiorcą, po upływie 30 minut od ostatniej czynności Usługobiorcy wykonanej w Serwisie.
 1. Ochrona danych osobowych
 2. 1. Przesłanie danych wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratorów danych Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska, zgodnie z klauzulą na formularzu aplikacyjnym. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie zamówienia cateringu.
 3. 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych po przesłaniu danych, jest Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska, Akacjowa 6 Legionowo, 05-120 , NIP; 5361923668
 4. 3. Przetwarzanie danych Usługobiorcy po ich przesłaniu nie jest objęte zakresem Usługi.
 5. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma cateringowa Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska, mająca swoją siedzibę w Legionowie przy ul. Akacjowej 6 o numerze NIP : 5361923668
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO w celu realizacji zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Zdrowa Kuchnia Joanna Żochowska, z siedzibą przy ulicy Akacjowej 6 w Legionowie. Zostałem poinformowany/ana, że mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy i 5 lat po jej zakończeniu.